KHI-DATA´s Regnskabskontor:


Så snart fejning eller andet arbejde er udført på ejendommen,
får du udbetalt dine penge fra KHI-DATA. Samtidig hermed sættes
en dato i jeres kartotek, så du kan se, hvilke fakturaer du har
fået betaling for. 

Du skal ikke foretage dig andet end at udføre arbejdet og
indtaste datoer, herefter sender vi dig en afregningsliste, og
pengene sættes ind på din konto.

Du kan naturligvis modtage penge direkte fra de debitorer, du
måtte ønske. Når du har indtastet din indbetaling, holdes disse
fakturaer automatisk uden for afregningen fra KHI-DATA.

Afregningslisten indeholder en oversigt over de fakturaer, vi
betaler til dig. Deraf fremgår også vores gebyr, som udgør 2,5%
af fakturabeløbet. Såfremt fakturabeløbet er på kr.10.000,- eller
derover, nedsættes gebyret til 1,5% af fakturabeløbet.

Systemet er udarbejdet således, at der efter rykkerproceduren
automatisk iværksættes en ”no cure no pay” inkassoprocedure. Se
nedenstående beskrivelse af advokatproceduren.

Såfremt fakturabeløbet må afskrives, efter at advokatproceduren
er foretaget, fratrækkes det afskrevne beløb på afregningslisten,
og gebyret bliver tilbagebetalt til fejeren.


Advokatproceduren:

I perioden fra 1985 til den 1. januar 2008 har KHI fået løst advokatinkassoopgaven ude af huset ved hjælp fra diverse
advokatkontorer. Fra og med den 1. januar 2008 løses opgaven in house.

Thomas Ustrup er advokat, og har arbejdet som ansat advokatfuldmægtig/advokat gennem de seneste 7 år. Thomas
arbejder nu som jurist på fuld tid i virksomheden Viking Life-Saving Appliances i Esbjerg. Sideløbende med
sit virke hos Viking tager Thomas  del i ledelsen af KHI. 

Som led i en ny virksomhedsstrategi har KHI indhentet en inkassoautorisation ved Rigspolitiet og oprettet en
inkassoafdeling i KHI Data ApS med binavnet KHI Advokatinkasso ApS.

KHI Advokatinkasso ApS, med Thomas som ansvarlig advokat, vil fremover forestå advokatproceduren og
foretage inkasseringen af udestående fordringer.

At der er oprettet en inkassoafdeling i KHI regi, har naturligvis betydning i forhold til den daglige kommunikation
med debitorerne. Alle telefoniske og skriftlige reklamationer indgår direkte til KHI og besvares og behandles af KHI’s
personale. KHI’s personale har indgående kendskab til skorstensfejernes forretningsgange, hvilket har stor betydning
for debitorhåndteringen. 

Der sker ingen ændring af inkassoproceduren, ligesom KHI Advokatinkasso, i tråd med den tidligere forretningsgang, vil
samarbejde med Dansk Kreditor Service A/S samt Debitor Registret A/S om løsning af opgaven med at inkassere udestående
fordringer.
 

Proceduren:
 
Er der ikke sket betaling efter fremsendelsen af 3 rykkere, går fordringen videre til inkassoafdelingen. Forinden har
skorstensfejeren naturligvis haft mulighed for at vurdere, om han ønsker at sende fordringen til inkasso. I givet fald
udsender KHI Advokatinkasso 2 advokatrykkere. Såfremt fordringen ikke betales efter 2. advokatrykker, sendes
fordringen videre til Dansk Kreditor Service A/S (DKS). DKS sender, efter forudgående varsel, en inkassokonsulent
ud til debitor med henblik på inkassation af fordringen eller debitors underskrift af en skylderklæring. 

Når KHI Advokatinkasso eller DKS modtager betaling for fordringen, fordeles fordringen således: 50% af gebyret
på kr. 400 og 50 % af  hovedstolen går til KHI Advokatinkasso/DKS. 50% af gebyret og 50 % af hovedstolen går
til skorstensfejermesteren. Der er dog loft over fordelingen, således at KHI Advokatinkasso / DKS får max. kr. 600
af hovedstolen, uanset hovedstolens størrelse.

Et eksempel: Sendes en faktura på kr. 50.000,- til inkassation ved KHI Advokatinkasso og fordringen inkasseres, vil
KHI Advokatinkasso’s salær udgøre i alt kr. 800 (kr. 600 af hovedstolen og kr. 200 af gebyret). Skorstensfejeren
vil modtage kr. 49.600 (kr. 49.400 af hovedstolen + kr. 200 af gebyret). 

Dette meget effektive inkassoled i KHI Data’s debitorstyring foregår efter "no cure no pay"- princippet, hvilket
betyder, at hverken KHI Advokatinkasso eller DKS får betaling, hvis fordringen ikke inddrives. 

Som tidligere nævnt foretager DKS varslede besøg hos de debitorer, der er meget lang tid om at få betalt. Lader det
sig ikke gøre for inkassokonsulenten, at få tilgodehavendet med sig, forsøger konsulenten i stedet at få debitor til
at underskrive en skylderklæring. 

En skylderklæring er retsgyldig på lige fod med f.eks. en dom eller et gældsbrev. 

Såfremt skorstensfejeren ønsker det, kan KHI Advokatinkasso, ved hjælp af skylderklæringen, sende en debitor i
fogedretten, hvor der foretages udlæg i debitors ejendom.

Et udlæg i debitors ejendom har ofte den gavnlige effekt, at debitor snarest muligt betaler tilgodehavendet
inklusive tilskrevne gebyrer og omkostninger, da de fleste debitorer gerne vil undgå at have udlæg i ejendommen.  

Alt i alt kan en fogedsag afholdes for kr. 1.000,00 - kr. 2.000,00 (+ 175,00 i evt. tinglysningsgebyr). Disse
omkostninger må i første omgang afholdes af skorstensfejeren. Omkostningerne tillægges naturligvis skorstensfejerens
tilgodehavende hos debitor, og skal indfries af debitor, før et tinglyst udlæg aflyses. 

Betaler debitor ikke, kan ejendommen forlanges solgt på tvangsauktion.

Ønsker skorstensfejeren sagen fremsendt til fogedretten, vil KHI Advokatinkasso iværksætte en fogedretsprocedure. 

Kontakt os endelig for en drøftelse om hvad der kan gøres ved træge debitorer.
  

Summa Summarum:

KHI Data’s inkassoprocedure er altså en 3-trins procedure.

1. og 2. trin er "no cure no pay"-ordningen, hvor der kun betales salær af de indgåede beløb, og hvor der er loft
over salæret. 

3. trin, som kun iværksættes efter skorstensfejerens ønske herom, er en udlægsprocedure, som lægger et kraftigt pres
på debitor i form af, at en tvangsauktion over debitors ejendom rykker faretruende tæt på.